دانشمندان ستایش دفتر نوآوری انرژی Trump می خواهند خاموش شوند

پشتیبانی شده توسط ClimateScientists ادای احترام به اداره نوآوری انرژی Trump می خواهد به Shut DownBy BRAD PLUMERJUNE 13 2017 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه Continue خواندن mainframe window magnum window magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize تابع عکس var fragment fragment storyHeader var html header headline storyMeta mediaActionOverlay supportedBy var story document getElementById sto