افزایش پرنسس عربستان شاهد اثرات ناگهانی در انرژی خواهد بود

آگهی انرژی آتی محیط زیست حمایت شده توسط بالادو شاهزاده سعدی در پی تحقق بخشیدن به انرژی خواهد بود. استانی ریدجون 21 ام 2017 همانطور که وارث جدید در تخت سلطنت عربستان سعودی شاهزاده محمد بن سلمان نقش مهمی را در بازارهای جهانی نفت در زمانی که تولید نفت خام بزرگ ملت ها در تلاش هستند تا قیمت ها را تقویت کنند. پرنس محمد، که روز چهارشنبه به عنوان شاهزاده به نام شاهزاده شناخته شد، تقریبا دو سال و نیم پس از آنکه پدرش صعود کرده بود، مدل انرژی سنتی عربستان را تقویت کرده بود در حالیکه خانواده سلطنتی قبلا محتوا بوده است