دفتر انرژی اداره مبارزه با تغییرات اقلیمی در خارج از کشور را لغو می کند

پشتیبانی از دفتر ClimateIMEnergy دفتر کار بر روی تغییرات اقلیمی را خاتمه می دهد بله BRAD PLUMERJUNE 15 2017 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه Continue reading main window story magnum window magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize تابع عکس var داستان قطعه storyHeader var html header headline storyMeta mediaActionOverlay supportBy var story document getElementById story